mo (6)_edited.png
תנאי שימוש באתר

 תנאי לשימוש באתר, צפייה בתכניו, והשירותים הניתנים בו, לרבות הצטרפות המשתמש לאתר על ידי רישום אליו או רכישת מנוי הינו קבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה, יש לקרוא תקנון זה במלואוולהסכים לכל תנאיו כתנאי מוקדם לכל התקשרות בין הצדדים

האתר ותכניו משמשים כהמלצות לביצוע פעילות גופנית בשילוב תזונה נכונהלקהל הרחב ואינו תחליף לייעוץ מקצועי במידה והוא נדרש

חובת גיל המשתמש באתר הינו מ18 ומעלה  במידה וטרם מלאו לך 18 חובה עליך ליידע את הוריך /אפוטרופוס על מנת  לקבל את אישורם לשימוש באתר והסכמתם לתנאי השימוש

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי את הפעילות באתר ללא מתן הודעה מראש במידה ונעשתה פעולה בניגוד לתנאי השימוש

הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בנזק מכל סוג שהוא בכל מקרה שנגרם למשתמש או לצד שלישי

המשתמש מצהיר כי השתתפותו בפעילות הגופנית הינה באחריותו ואין ולא תהיה לליסה קפלן ולמי מטעמה  אחריות לכל פציעה או פגיעה או נזק גופני כלשהו העלול להיגרם משימוש באתר , תכניו ומוצריו וכי לא תהיה למשתמש או למי מטעמיו תביעה או /ו טענה כנגד האתר או הנהלת האתר או / ו למי מטעמיו

המשתמש באתר מאשר ומצהיר בזאת כי ידוע לו שפעילות גופנית יכולה להוות סיכון לבריאותו ולבטיחותו הפיזית באם זו לא תעשה כראוי ובפיקוח גורם מקצועי. כמו כן ידוע למשתמש כעליו להתייעץ עם רופאיו בטרם תחילת הפעילות או הדיאטה או עיסוק בכל תכנית אימונים שימוש בציוד וכי הוא עושה זאת על אחריותו בלבד

NEXT LEVEL  כל הזכויות שמורות ל